Schema de ajutor sprijină realizarea de investiții în înființarea de stâne în zona montană în vederea prelucrării laptelui și obținerii produselor derivate din acesta într-un spațiu amenajat corespunzător, adăposturi pentru animale și pentru crescătorii de animale.

Potrivit unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul instituției, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va aloca printr-o schemă de ajutor de stat 34,6 milioane de lei, echivalentul a 7 milioane de euro, pentru înființarea stânelor montane. Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, permisă pe acest tip de investiție, este de 300.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat și 50% reprezintă cofinanțarea beneficiarului - se menționează în proiect. În situația în care există beneficiari care depun proiecte a căror valoare totală maximă eligibilă depășește valoarea totală prevăzută, atunci diferența se suportă integral de către beneficiar. Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să fie crescători de animale; să își desfășoare activitatea în zona montană; să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului investițiile precizate, să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de investițiile prevăzute în document. Printre cheltuielile eligibile se află cele legate de construcția stânelor montane și cele pentru achiziționarea terenurilor, dar numai în limita a maximum 10% din totalul costurilor eligibile aferente construcției stânei montane; cheltuieli generate de achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente și mijloace de transport, în limita valorii de piață a activelor, specializate în funcție de tipul investiției; cheltuieli generale legate în mod direct de construcția stânelor montane și cele pentru pentru achiziționarea terenurilor în limita a maximum 7% din valoarea acestora, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații.

Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute nu reprezintă cheltuială eligibilă, cu excepția cazului în care nu este recuperabilă în temeiul legislației naționale privind TVA. Intensitatea ajutoarelor nu trebuie să depășească 50% din cuantumul cheltuielilor eligibile prevăzute. Termenul final până la care se aplică schema de ajutor este 31 decembrie 2022, iar plățile aferente Programului vor fi efectuate până la data de 29 decembrie 2023.

Tipurile de produse care se obțin prin realizarea investițiilor prevăzute în proiectul de act normativ sunt: lapte, lapte complet netratat și laptele parțial sau integral degresat; smântână; lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite; zerul; produsele pe bază de componente naturale ale laptelui, nedenumite și necuprinse în altă parte; untul și alte grăsimi provenind din lapte, cremă din lapte tartinabilă; brânză și caș. Acordarea ajutorului de stat se realizează prin decontarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea investiției, pe baza documentelor prezentate de beneficiar (contracte, situații de lucrări, facturi etc), iar plata cheltuielilor eligibile se va face după verificarea fiecărei cereri de rambursare depuse, cu încadrarea în valoarea maximă a ajutorului aprobat prin contractul de finanțare. Sumele necesare schemei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul MADR, ce va repartiza creditele bugetare cu această destinație către ANZM, în calitate de autoritate de implementare a Programului. Perioada de monitorizare a investiției este de 2 ani de la data finalizării investiției.