Scopul Schemei de sprijin, publicată recent de Ministerul Agriculturii pe propriul site, este acela de a acorda sprijin financiar pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, denumită în continuare SDL, implementată de Grupul de Acţiune Locală (GAL).

Prin Schema de ajutor de minimis a MADR - „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, solicitanţii pot accesa maximum 200.000 euro pentru dezvoltarea unei afaceri la ţară. Schema vizează acţiunile specifice şi beneficiarii eligibili, care intră sub incidenţa regulilor ajutorului de minimis, conform fişei tehnice a submăsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locala”, din cadrul Masurii 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER (DLRC – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii), aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020.

Schema se aplică ajutoarelor financiare pentru întreprinderi din toate sectoarele, cu excepţia: ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii; ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole; ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari; ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţiala a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Un solicitant poate depune şi derula în acelaşi timp mai multe proiecte de servicii şi investiţii finanţate în cadrul submăsurii 19.2, cu respectarea cumulativă a condiţiilor prevăzute de HG nr.226/20152, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: să facă dovada, dacă este cazul, a existenţei cofinanţării private, cumulată pentru toate proiectele; să respecte condiţiile de eligibilitate prevăzute în fişa Submăsurii 19.2; să respecte regulile ajutoarelor de minimis, inclusiv în ceea ce priveşte cumulul acestora; să nu creeze condiţii artificiale pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj. Ajutorul de minimis se va acorda după ce administratorul schemei va verifica declaraţia pe propria răspundere a aplicantului, respectiv faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului ori ale autorităţilor locale, fie din surse ale bugetului UE, cumulate cu prevederile schemei, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei, şi că sunt respectate toate conditiile din Regulamentul (UE) nr.1.407/2013 şi ale Schemei precizate mai sus.