Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu se acordă fermierilor în funcţie de specificul exploataţiei şi/sau structura culturilor.

Potrivit legii, fermierii care au dreptul la plata unică pe suprafaţă aplică în mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile următoarele practici agricole benefice pentru climă şi mediu: diversificarea culturilor; menţinerea pajiştilor permanente existente; prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă. Fermierii care practică sistemul de agricultură ecologică şi deţin un document justificativ emis de un organism de inspecţie şi certificare aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în conformitate cu art. 29 alin.(1) din Regulamentul (CE) 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, beneficiază implicit de plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu pentru suprafeţele în conversie sau certificate ale exploataţiei, utilizate pentru producţia ecologică. De asemenea: fermierii care au întreaga exploataţie ocupată cu culturi permanente beneficiază, implicit, de plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu; fermierii ale căror exploataţii se află integral sau parţial în zone care fac obiectul Directivei 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră salbatică, al Directivei 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei sau al Directivei 2009/147/CE din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice au dreptul la plata menţionata cu condiţia aplicării practicilor menţionate în măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectivele directivelor menţionate.

În ceea ce priveşte fermierii care desfăşoară activitate agricolă în zonele de protecţie integrală şi zonele de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naţionale şi naturale pe care se pot desfăşura activităţi agricole precizate prin lege, aceştia au obligaţia respectării măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate sau setul de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate respective. Der precizat că inspectorii APIA care efectuează controlul pe teren verifică dacă activitatea agricolă desfăşurată respectă prevederile cuprinse în planul de management al ariei protejate sau setul de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate, precum şi dacă practicile agricole benefice pentru climă şi mediu sunt compatibile cu prevederile legale.