Programul Rural Invest, care se derulează prin Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR), asigură accesul fermierilor la creditele garantate de stat şi oferă fermierilor acces la finanțare pentru o serie de investiții.

Obiectivul schemei de ajutor de stat este susţinerea întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare, precum şi a întreprinderilor din alte domenii decât cele precizate, atât cu producţie în mediul rural, cât şi urban mic. Beneficiarii eligibili în cadrul acestui program de sprijin sunt: operatori economici; fermieri; asociaţii agricole; persoane fizice autorizate; întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în alte domenii decât cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare şi care au realizat investiţii în baza proiectelor de finanţare din fonduri europene alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Pentru a avea acces la finanţare. beneficiarii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii de eligibilitate Astfel, aceştia trebuie să: nu se afle în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit care acordă finanțarea; să nu figureze cu credite restanţe, sau dacă înregistrează restanțe – să fie încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare CRC; nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului; împotriva acestora nu s-a deschis procedura insolvenței; prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării; sunt eligibili conform reglementărilor interne ale instituției de credit; nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de Fiscul central.

Printre cheltuielile eligibile se numără: achiziția de terenuri cu destinație agricolă până la atingerea de către beneficiar a unei suprafețe în limita a maximum 1.000 de hectare în proprietate; achiziția de părți sociale la întreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare; investițiile pentru dotare/retehnologizare și automatizare pentru beneficiarii Programului din industria alimentară și cei de procesare primară a materiilor agricole pentru obținerea de produse agricole și nonagricole; achiziția de utilaje și echipamente pentru beneficiarii Programului; investițiile pentru asigurarea independenței energetice a activității/producției beneficiarilor; activitățile curente de producție pentru beneficiarii Programului; refinanțarea creditelor de investiții și/sau a creditelor de capital de lucru ale beneficiarilor Programului etc. Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se emit contracte este de la data autorizării de către Comisia Europeană a schemei este până la 30 iunie 2022, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este de la data autorizării de către Comisia Europeană a schemei - până la 31 iulie 2024 inclusiv. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 530.583.333 lei, echivalentul în lei a aproximativ 106,1 milioane euro, pentru măsurile de finanțare prevăzute la cap. II secțiunea 2 – Ajutoare de stat sub formă de grant, și se implementează în limita creditelor aprobate de Ministerului Finanțelor. De precizat că, prin implementarea schemei, se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 4.286 de beneficiari.