Proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2020 este publicat pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii.

Ministerul Agriculturii a publicat la data de 10 februarie, pe site-ul instituției, un proiect de Hotărâre de Guvern privind subvenţia la cultura de usturoi, respectiv documentele necesare precum şi termenul limită pentru depunerea cererilor. Potrivit documentului, de acest ajutor de minimis pot beneficia: producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008; producătorii agricoli persoane juridice. Sprijinul de 3000 de euro la hectar poate fi obţinut numai cu îndeplinirea unor condiţii, mai precis cultivatorii trebuie: să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp; să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere; să facă dovada producției realizate prin documente justificative - bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare. De precizat aici că, din acest an a fost introdusă obligativitatea ca fermierul să țină un registru cu toate tratamentele fitosanitare aplicate culturii, dar și să depună odată cu restul actelor o copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi. Documentele necesare sunt următoarele: copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz (ambele documentele trebuie prezentate în original şi în copie); dovadă cont activ bancă/trezorerie; adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză; declarație pe propria răspundere. În situaţia în care cultivatorul de usturoi deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în Program, care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se găsește suprafața deținută. Cuantumul sprijinului – de 3.000 de euro pe hectar - va fi menținut și în 2020, acesta fiind plătit cultivatorilor într-o singură tranșă/an, pe durata Programului de susținere a producției de usturoi. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis  pentru anul 2020 se asigură din bugetul MADR pe anul 2020. Şi o ultimă precizare: potrivit proiectului publicat de MADR, cererile se vor depune până la data de 15 mai.