Potrivit prevederilor art. 497 din Codul fiscal, construcțiile sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Impozitul pe construcții se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor menționate la art. 497, din care se scade: valoarea clădirilor, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX din Codul Fiscal. Intră sub incidența acestor prevederi și valoarea clădirilor din parcurile industriale, științifice și tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri; valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcții închiriate, luate în administrare sau în folosință;  valoarea construcțiilor și a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a construcțiilor, aflate sau care urmează să fie trecute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale; valoarea construcțiilor din subgrupa 1.2 “Construcții agricole” din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe; valoarea construcțiilor din domeniul public al statului și care fac parte din baza materială de reprezentare și protocol, precum și a celor din domeniul public și privat al statului, închiriate sau date în folosință instituțiilor publice, construcții administrate de Regia Autonomă “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”; valoarea construcțiilor deținute de structurile sportive. În situația în care, în cursul anului curent, se înregistrează operațiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor menționate la art. 497, impozitul pe construcții calculat potrivit punctului 1 nu se recalculează. Aceste modificări sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcții datorat pentru anul următor. Cheltuiala cu impozitul calculat potrivit punctului 1 este deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal. În ceea ce priveşte plata impozitului și depunerea declarației fiscale, contribuabilii sunt obligați să calculeze și să declare impozitul pe construcții, până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul. Impozitul pe construcții, declarat, se plătește în două rate egale, până la datele de 25 mai și 25 septembrie inclusiv. Prin excepție de la alin. (1) și (2), contribuabilii care încetează să existe în cursul anului au obligația de a declara și a plăti impozitul determinat conform art. 498 alin. (1), până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat. Contribuabilii nou-înființați datorează impozitul pe construcții începând cu anul fiscal următor. De precizat că modelul și conținutul declarației privind impozitul pe construcții se stabilesc prin ordin al președintelui ANAF.