Debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, aflați în dificultate financiară și cu riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la 31 iulie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

În Monitorul Oficial nr. 600 din 8 iulie 2020 a fost publicată Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative. Actul normativ aduce o serie de modificări OUG nr. 90/2020 care, legat de debitorii persoane juridice de drept public sau privat aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, prevedea posibilitatea restructurării obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și a obligațiilor bugetare accesorii. De precizat că sunt obligații bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 august 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 iulie 2020, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (21 martie 2020) și data de 31 iulie 2020 inclusiv. Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 august 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. De precizat şi aici că prin obligații bugetare se înțelege obligația de plată a oricăror sume care se cuvin bugetului general consolidat și/sau bugetelor autorităților publice centrale și locale individualizată în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența Fiscului, în vederea recuperării. Pentru măsura înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare, planul de restructurare trebuie să prevadă mențiunea că debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de restructurare, obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 august 2020 (în vechea prevedere era termenul de 1 aprilie 2020) și data depunerii solicitării de restructurare. MFP reaminteşte că solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 31 decembrie 2020, sub sancțiunea decăderii.