Legea nr. 135 din 13 mai 2022 introduce câteva elemente de noutate în ceea ce priveşte salarizarea în domeniul agricol şi industria alimentară.

Mai precis, în intervalul 1 iunie 2022 - 31 decembrie 2028, sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit și următorii contribuabili: persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3) din Codul fiscal, pentru activitatea desfăşurată în România, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) angajatorii care desfăşoară pe teritoriul României activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN: cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe: 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; 014 - Creşterea animalelor; 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);    016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; cod CAEN 10: Industria alimentară; b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru angajatorii nou-înfiinţaţi, respectiv înregistraţi la registrul comerţului/înregistraţi fiscal începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenţi la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului, respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor constituiţi/înregistraţi în perioada cuprinsă între începutul anului şi data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Pentru angajatorii existenţi la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri din activităţile menţionate se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea.   Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor menţionate. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată; c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obţinut din salarii şi asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale; d) scutirea se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor. Angajații din sectorul agricol și din industria alimentară, în condițiile de mai sus, vor beneficia și de următoarele facilități: reducerea cotei de contribuție de asigurări sociale (CAS) cu 3,75 puncte procentuale; exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), persoanele fiind asigurate sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Angajatorii din sectorul agricol și din industria alimentară vor beneficia și de o cotă redusă de contribuție asiguratorie pentru muncă (CAM): 0,27%. Prin derogare de la prevederile Codului muncii, până la sfârşitul anului 2028, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră. Legea intrată în vigoare la 3 zile de la data publicării se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.