Legea privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor este supusă dezbaterii și votului plenului pe data de 29 mai 2019.

Prin această lege, se aprobă schema multianuală de susținere a activității de reproducție în sectorul creșterii bubalinelor, pentru fermierii care desfășoară activități de creștere și reproducție a bubalinelor, prin investiții pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme de reproducție noi sau în ferme de reproducție aflate în activitate care își măresc capacitatea de cazare, precum și de stimulare a asocierii în cooperative. Valoarea totală a ajutorului de stat este de 30 milioane de euro şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MADR. Ajutorul de stat se acordă doar pentru animalele înscrise în registrul genealogic al rasei respective. Ajutorul se acordă pentru investiții în locuri noi de cazare pentru reproducție următorilor beneficiari, crescători de bubaline, care desfășoară activități de creștere și reproducție, astfel: persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, PFA, şi/sau întreprinderi familiale, denumite în continuare IF, şi/sau întreprinderi individuale, care deţin exploataţii cu aviz/înregistrate, respectiv autorizate sanitar-veterinar, până la data intrării în vigoare a legii; persoane juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii cu aviz/ autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în care se desfăşoară activităţi de creştere și reproducție, asociate în cooperative agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale în vederea înfiinţării de ferme de reproducţie, respectiv spaţii de cazare şi dotări; unități de cercetare-dezvoltare-inovare, universități și licee de profil agricol. Totodată, potrivit legii, beneficiarii trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici şi mijlocii, Ajutorul de stat se acordă pentru realizarea a maximum 200 locuri noi de cazare pentru reproducție, pentru un beneficiar, în baza Programului de susținere a activitatii de reproductie in sectorul de crestere a bubalinelor. De asemenea, beneficiarii trebuie să dețină suprafața de teren necesară investițiilor realizate în baza Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor. În ceea ce priveşte cooperativele agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale înfiinţate conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, acestea au dreptul de preempţiune la cumpărarea de teren aferent investiţiei necesar fermelor de reproducție care se înființează în baza prevederilor prezentei legi. Ajutorul de stat se acordă o singură dată pentru investițiile aferente unui loc nou de cazare pentru reproducție dezvoltat prin acest Program. Beneficiarii Programului nu pot accesa simultan alt ajutor de stat, ajutor de minimis și nu pot accesa sprijin prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege. Printre cheltuielile eligibile se numără: construcţia locurilor de cazare, a spaţiilor necesare pentru asigurarea măsurilor de biosecuritate şi a spaţiilor auxiliare necesare funcţionării investiţiei; achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente; costuri cu serviciile. Nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile este de maximum 40% din costul unui loc nou de cazare pentru reproducție și poate  fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale pentru: tinerii fermieri; fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanțare în Program; cooperative; investiții colective realizate de crescătorii de bubaline. Intensitatea ajutorului de stat nu poate depăși 90 de puncte procentuale. Important! Legea va intra în vigoare după promulgarea sa de către președintele României și publicarea în Monitorul Oficial.