Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susţinerea producţiei la următoarele plante aromatice -

busuioc, cimbru, coriandru, fenicul, mustar.

Agricultorii care au ca activitate cultivarea de plante aromatice pot beneficia, potrivit unui proiect MADR supus dezbaterii publice, de un sprijin financiar în acest an, atât timp cât îndeplinesc o serie de condiţii. Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de plante aromatice. Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de plante aromatice, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate: să fie înregistrati in registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA; să depună cerere de înscriere în program; să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muştar sau o suprafaţă cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru; să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii înfiinţate; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021; să livreze producţiile de plante aromatice către unităţi de industrializare/procesare înregistrate pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau non-animală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine non-animală, cu modificările şi completările ulterioare; să facă dovada valorificării producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare. Producţiile minime prevăzute sunt următoarele: 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5 ha pentru busuioc; 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 1.000 kg planta uscata/0,5 ha pentru cimbru; 800 kg sămânţă/ha pentru coriandru; 650 kg sămânţă/ha pentru fenicul; 950 kg sămânţă/ha pentru muştar. Potrivit prevederilor legale, dovada valorificării producţiei de plante aromatice o constituie contractul de vânzare însoţit de factură sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol şi documentul de recepţie emis de unitatea procesatoare. În anul 2021, sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile legale numai pentru o singură cultură. Solicitanţii care nu deţin cod unic de înregistrare în Registrul unic de identificare al APIA, înainte de solicitarea înscrierii în programul de susţinere a producţiei de plante aromatice au obligaţia obţinerii acestuia de la centrele locale/judetene ale APIA. Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile legale. Valoarea/suprafaţa a ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este următoarea: 2.600 euro/ha, dar nu mai puţin de minimum 0,5 ha pentru busuioc; 3.400 euro/ha, dar nu mai puţin de minimum 0,5 ha pentru cimbru; 100 euro/ha pentru coriandru; 200 euro/ha pentru fenicul; 150 euro/ha pentru muştar. Valoarea ajutorului de minimis se acordă beneficiarilor proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată şi este exprimată în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.