Valoarea Programului alocată în cadrul POCU 2014-2020 este de 96,88 milioane lei, din care contribuția UE este de 82,348 milioane lei, corespunzând unei contribuții a UE de 85%, iar contribuția națională este de 14,532 milioane lei, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 699 din 4 august 2020, programul este prevăzut a se implementa până la 31 decembrie 2023. Activitățile eligibile în cadrul Programului sunt: furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor: programe de calificare de nivel 2- 4 conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin HG nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv programe de inițiere într-o calificare, programe de specializare și perfecționare, programe de formare în competențele cheie, finalizate cu certificate cu recunoaștere națională/la nivel de angajator / internațională. Se finanțează cursuri care sprijină atât dobândirea competențelor de bază, cât și dobândirea de competențe avansate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor; evaluarea și certificarea competențelor profesionale exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor. Această activitate are în vedere atât evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv nonformale și/sau informale, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul IT, în vederea obținerii de certificate cu recunoaștere națională / la nivel de angajator / internațională; sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă, în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor;  derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă. Activitățile eligibile se pot implementa exclusiv in regiunile mai puțin dezvoltate: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia. Indicatorii de realizare ai programului sunt:  minimum 5.000 angajați care beneficiază de programe de formare; minimum 500 întreprinderi sprijinite. Indicatorii de rezultat ai programului sunt: minim 4.000 persoane care dobândesc o calificare/care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant; minim 60 IMM-uri care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului.