Potrivit unui Proiect de ordin comun al MADR, MFP și MDRAP, scutirea se acordă pe baza documentelor justificative, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior celui pentru care se acordă scutirea prin care atestă situația respectivă.

Clădirile cu destinație agricolă sunt clădirile aflate în inventarul/patrimoniul membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale definite potrivit OUG nr. 44/2008. În cazul clădirilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pentru clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținută de membrul cooperator care respectă condiția de valorificare prin cooperativă. Printre clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se numără: magazii, pătule, silozuri, împreună cu anexele aferente acestora; construcţii agricole uşoare; clădiri destinate activității agrozootehnice deținute pentru creşterea animalelor și păsărilor, inclusiv anexele aferente acestora; amenajări piscicole și anexele aferente acestora; depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale; ateliere, hale de reparații și stocare a utilajelor agricole; sere, solarii, răsadniţe, ciupercării și altele asemenea; amenajări de îmbunătățiri funciare etc. Totodată, în cazul terenurilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pentru terenurile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținută de membrul cooperator care respectă condiția de valorificare prin cooperativă. Categoriile de terenuri utilizate în scopul desfășurării activității agricole sunt terenurile cu destinație agricolă (spre exemplu - terenurile agricole productive arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantațiile de hamei și duzi, plantele ornamentale, pajiștile permanente, serele, solarele, răsadnițele pe care se obțin produse agricole etc. Beneficiază de scutirea de impozit pe clădire și impozit pe teren toate categoriile de membri cooperatori definiți conform art.9, lit. a), b) și b1) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare. Membri cooperatori vor transmite unităților locale documentele justificative din care să rezulte că au comercializat minimum 50% din producția agricolă valorificată prin/către cooperativa agricolă, respectiv: adeverința eliberată de către cooperativa agricolă care să ateste calitatea de membru, cantitățile vândute de către  contribuabilul, membru cooperator prin/către cooperativa agricolă în anul calendaristic anterior celui pentru care se acordă scutirile, precum și inventarul bunurilor declarate de membru și care fac obiectul scutirilor; declarația pe proprie răspundere întocmită de contribuabilul, membru cooperator, din care să reiasă: totalul cantităților de produse agricole comercializate în anul calendaristic anterior celui pentru care se acordă scutirile, cantitățile valorificate de acesta prin/către cooperativa agricolă în cadrul aceleiași perioade și lista bunurilor cu destinație agricolă care fac obiectul scutirilor. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri și terenuri se acordă pe baza documentelor justificative, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior celui pentru care se acordă scutirea prin care atestă situația respectivă. Contribuabilii, membri cooperatori, au obligația să depună anual declarația în acest sens, însoțită de documentele justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie a anului curent. Proiectul de ordin comun a fost publicat la data de 4 martie 2019 și se află în consultare publică pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii