Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 520.031.000 lei, din care pentru Pilonul I Start-up Nation România - 500.000.000 lei, respectiv pentru Pilonul II Start-up Nation Diaspora - 20.031.000 lei.

Antreprenorii din România și românii din diaspora care vor să facă afaceri în țară vor putea obține fonduri nerambursabile de la stat prin programul Start-Up Nation 2022, condițiile de finanțare și cheltuielile eligibile fiind propuse într-un nou proiect de procedură de implementare. Potrivit proiectului, ajutorul financiar maxim care va fi acordat unei firme este de 200.000 de lei, dacă își asumă crearea a minimum 2 noi locuri de muncă full time prin proiect. Aplicanții care își asumă crearea unui singur loc de muncă prin proiect vor putea primi maximum 100.000 de lei. În ambele cazuri, firma beneficiară trebuie să contribuie cu minim 5% din investiția eligibilă, restul de 95% fiind ajutorul nerambursabil de maximum 200.000 de lei (sau 100.000, după caz). Antreprenorii vor putea obține și credite bancare pentru cofinanțare, precum și credite-punte pentru implementarea proiectului, cu sprijinul băncilor partenere care vor fi selectate în program. Pentru a putea primi fnanțarea, solicitanții trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligiblitate, printre care: codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN; firma este înființată de către persoane fizice începând cu data de 1 ianuarie 2020, inclusiv şi nu are datorii la bugetul general consolidat; solicitanții  nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică; firma nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității; beneficiarul creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN). În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze sau se suspendă după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit finanțare; asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării  AFN. De asemenea, firma trebuie să fie înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României. Această condiție este valabilă și pentru antreprenorii care vin din Diaspora. Aplicanții aferenți Pilonului II - Start-up Nation Diaspora trebuie să îndeplinească toate aceste condiții plus dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii. Documentele care atestă calitatea de rezident în ultimele 12 luni până la înscriere sunt: permis de ședere / dovadă de stabilire, viză de rezidență/de lungă ședere, certificat de rezidență. Proiectul de procedură prevede o serie întreagă de cheltuieli eligibile, din care amintim: echipamente tehnologice; achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie; achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț; mijloace de transport; consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei etc.