În perioada 11 - 17 mai 2021 s-a desfășurat etapa de înscriere a candidaților la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2021, atât pentru candidații promoțiilor anterioare cât și pentru absolvenții promoției curente.

 

În județul Bihor, pentru participarea la concursul care se desfăşoară azi, 21 iulie 2021, și-au depus dosare 1434 candidați (1193 serie anterioară și 241 serie curentă). Concursul se desfășoară în cinci centre a căror asociere cu disciplinele de concurs poate fi găsită pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, acestea fiind: Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea pentru științe și învățătoare în limba română; Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea pentru istorie, geografie, științe socio-umane, arte, limba și literatura română; Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea pentru disciplinele tehnice, învățământul special, educație fizică și sport; Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea pentru educatoare în limba română, religie; Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea pentru învățătoare și educatoare în limbile minorităților naționale, limbi materne respectiv moderne.

Concursul se desfășoară cu respectarea măsurilor igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice generate de pandemia de Covid-19.

Candidații trebuie să fie prezenți în sală cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste cazuri, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16.00). Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21.00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12.00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 3 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august. După derularea etapelor de mobilitate, la nivelul județului Bihor, pentru concurs au fost publicate 40 de posturi didactice/catedre vacante în vederea angajării pe perioadă nedeterminată (28 în mediul urban iar 12 în rural). De asemenea, au fost publicate 1201 posturi didactice/catedre/fracțiuni de catedră în vederea angajării pe perioadă determinată (536 urban, 665 rural), 283 fiind complete. Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Informații suplimentare referitoare la mobilitatea personalului didactic poat  fi găsite pe site-ul www.isjbihor.ro  la secțiunea Resurse.