Reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale sunt invitați să depună cererile de intrare în relaţie contractuală cu CAS Bihor pentru anul 2021 până pe 15 iulie. Furnizorii de servicii medicale spitalicești de spitalizare continuă care vor să contacteze servicii medicale trebuie să depună scrisoare de intenție până pe 7 iulie.

Începând cu 1 iulie se fac aplicabile prevederile H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, și ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii de Guvern nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistență medicală se desfășoară în luna iulie 2021, data limită de finalizare a acestuia fiind 31 iulie.

„CAS Bihor invită, reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru depunerea cererilor de intrare în relaţie contractuală cu CAS Bihor pentru anul 2021. Termen limită pentru depunerea dosarelor este 15 iulie”, se afirmă într-un comunicat al CAS Bihor.

Documentele necesare încheierii contractelor pentru fiecare formă de asistenţă medicală se regăsesc pe pagina web a CAS Bihor secțiunea Furnizori de servicii medicale -  Sesiune contractare iulie 2021.

Documentele se transmit în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătură electronică extinsă și calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

„Pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de contractare rugăm furnizorii să respecte termenele de depunere a documentelor”, se subliniază în comunicatul CAS semnat de directorul general Dorel Dulău.

În vederea contractării cu furnizorii de servicii medicale spitalicești de spitalizare continuă, pentru stabilirea numărului de paturi contractabile pentru fiecare unitate sanitară cu paturi furnizorii noi de servicii medicale spitalicești, care doresc să contracteze în anul 2021 servicii medicale spitalicești de spitalizare continuă sunt rugați să depună la CAS Bihor, până miercuri  7 iulie, o scrisoare de intenție.

Informaţii suplimentare, se pot obţine de la structurile specializate pe domenii de asistenţă medicală din cadrul CAS Bihor.