În vederea aplicării, în mod unitar, a dispoziţiilor  legale în materie de stare civilă, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor vă aduce la cunoştinţă informaţii utile cu privire la eliberarea certificatelor de naştere pentru persoanele majore.

Certificatele de naştere pentru persoanele majore se eliberează, la cererea acestora, personal sau prin împuternicit, cu procură specială autentificată, în baza documentelor cu care se face dovada identităţii în original şi fotocopie, aflate în termen de valabilitate. Dovada identităţii se face cu unul dintre următoarele documente: pentru cetăţenii români - carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate; pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt; pentu cetăţenii străini din statele terţe - paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt; pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz. În cazul cetăţenilor străini sau apatrizilor, ale căror acte de identitate nu conţin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin, se solicită traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare. Cererea de eliberare a certificatului de naştere se adresează  SPCLEP-ului/primăriei care are în păstrare actul de naştere sau SPCLEP-ului/primăriei de la locul de domiciliu/reşedinţă al titularului actului de naştere.