Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor vă aduce la cunoştinţă informaţii utile cu privire la transcrierea certificatelor/ extraselor/ extraselor multilingve de naștere procurate de către cetățenii români din străinătate.

 

Transcrierea se face în termen de 6 luni de la înregistrarea nașterii în străinătate respectiv de la data dobândirii/ redobândirii cetăţeniei române, cu aprobarea primarului unității administrativ teritoriale în a cărei rază domiciliază unul dintre părinți și cu avizul conform al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, la cererea: unuia dintre părinți; unei persoane împuternicite cu procură specială; minorului în vârstă de peste 14 ani, care posedă act de identitate valabil. Documente necesare la transcriere: certificatul/extrasul/extrasul multilingv eliberat de autoritățile străine în original; traducerea legalizată a documentului străin în original;

actele de identitate ale părinților în original; certificatul de căsătorie al părinţilor, în original; declarație din partea solicitantului că nu mai există alt act transcris/înscris sau reconstituit; declaraţie cu privire la domiciliul copilului, în cazul în care părinţii au domicilii diferite; declaraţie cu privire la naţionalitatea copilului şi a părinţilor, din care să reiasă voinţa expresă a acestora cu privire la completarea rubricii din actul de naştere; taxă prelucrare dosar de 108 de lei sau 225 de lei pentru prelucrarea dosarelor în regim de urgență (24 ore), care se achită în contul DEP Bihor: RO66TREZ07621G330800XXXX, cod fiscal 17113470. Documentele emise de autoritățile străine precum și traducerile acestora care sunt emise de un notar public din străinătate, trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz. Certificatele de stare civilă eliberate de către ţările cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistență juridică, sunt scutite de orice formă de legalizare. Certificatele eliberate de către ţările Uniunii Europene sunt scutite de orice formă de legalizare, iar dacă sunt însoţite de formulare standard multilingve nu este necesară o altă traducere în conformitate cu Regulamentul (UE) 1191/2016 al Parlamentului European și al Consiliului. Extrasele multilingve eliberate în baza Convenției de la Viena din 1976 sunt scutite de orice formă de legalizare şi nu necesită traducere.