Șeful Inspectoratului Școlar Județean Bihor, Horea Abrudan, a semnat miercuri contracte de finanțare pentru 66 de școli din Bihor. Contractele vizează implementarea în școli a unor programe care să prevină abandonul școlar.  

„Ieri am avut bucuria de a semna pentru 66 de școli din județul Bihor, câștigătoare în prima rundă a Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar (PNRAS), contractele de finanțare. Valoarea acestora se ridică la aproximativ 9,5 milioane de euro. În următoarele 36 de luni activitățile propuse vor fi implementate la nivelul unităților de învățământ sub coordonarea și monitorizarea Inspectoratului școlar. Succes și putere de muncă tuturor în atingerea obiectivelor propuse!”, a scris Horea Abrudan pe pagina de facebook.

Granturile din cadrul programului se încadrează în trei categorii: mic - 70.000 de euro (efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de învățământ este între 40 și 75); mediu - 140.000 euro (efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de învățământ este între 76 și 150); mare - 153.000 euro (efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de învățământ este peste 150).

În cadrul acestui program este vizată o tipologie diversificată de proiecte. Activități de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală, inclusiv acțiuni de combaterea violenței, acțiuni anti-bullying, măsuri pentru prevenirea consumului de droguri și reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, măsuri pentru combaterea segregării școlare, activități pentru reducerea absenteismului la clasă prin utilizarea unor tehnici de învățare activă și incluzivă cu scopul de a crește motivația elevilor și dezvoltarea personală, facilitarea învățării, înțelegerii și gândirii critice, mentorat și sprijin colegial între elevi, sprijinirea colaborării cu părinții sau tutorii legali. Activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale, inclusiv autonomie, activități pedagogice și de sprijin, care includ, dar nu se limitează la cursuri de remediere 1/1 sau în grup (lb. română/ lb. maternă, matematică/ științe, TIC), testare cunoștințe, evaluare dificultăți de învățare, consiliere și orientare școlară, mediere, educație parentală, consiliere psihologică. Extinderea zilei de școală la program prelungit și acordarea unei mese, activități de tip Școală după Școală inclusiv acordarea de hrană, activități extra-curriculare, care includ, dar nu se limitează la vizite de documentare, activități outdoor, excursii, tabere, festivaluri, evenimente educaționale, activități non-formale, activități culturale comunitare, sportive, participare la concursuri școlare, participare la cercuri școlare, educație pentru sănătate, activități de networking școlar, terapie prin artă, activități de sprijin și stimulare pentru elevii aflați la risc de abandon școlar/ PTȘ pentru asigurarea tranziției din învățământul secundar inferior către învățământul secundar superior în vederea finalizării învățământului obligatoriu (de exemplu, acordarea de subvenții/ stimulente condiționate de prezența la școală). Activități de formare autorizate și îndrumare (coaching) pentru cadre didactice și personal auxiliar din unitatea de învățământ (de ex. îmbunătățirea practicilor de predare, crearea unui climat școlar favorabil, orientarea în realizarea activităților pedagogice prevăzute în proiect). Activități de reintegrare școlară, fie în învățământul de masă sau în Programe de tipul „a 2-a Șansă”, în cursuri de calificare desfășurate de furnizori de formare la nivel local sau în programe de învățare sau recuperare accelerată, inclusiv achiziție de mobilier pentru vârstă corespunzătoare, activități de dezvoltare sau îmbunătățire a competențelor, activități de îndrumare (coaching) și consiliere profesională, activități de sprijin și stimulare pentru copiii și tinerii care au părăsit școala, dotarea cu clase inteligente pentru predare – învățare. Diagnostic inițial privind competențele digitale ale elevilor și activități de predare – învățare – evaluare: proiectarea resurselor pentru instruirea online, adaptarea resurselor pentru învățarea online, utilizarea resurselor digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback.

PNRAS reprezintă răspunsul Ministerului Educației la problematica părăsirii timpurii a școlii și a abandonului școlar, se adresează elevilor aflaţi în risc de abandon, în special elevi aparţinând grupurilor vulnerabile, elevi aparţinând minorităţii rome, elevi din mediul rural și urban mic, elevi cu dizabilităţi sau cerințe educaționale speciale (CES), elevi din comunităţi dezavantajate economic, copii în risc de excluziune socială pe fondul sărăciei, lipsa locuinței, familie monoparentală, familii dezorganizate, elevi expuși altor riscuri sociale.