Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, cu sediul Oradea, strada Parcul Traian, nr. 18, jud. Bihor, recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în cadrul unitățior de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea septembrie-octombrie 2021.

Pentru a participa la concursul de admitere în școlile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, respective Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj - Napoca și Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții legale și criterii specifice de recrutare, astfel: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist; să nu aibă antecedente penale cu excepția situației când a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învătământ; să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B. Înscrierea candidaților se realizează exclusiv în format electronic, în perioada 02-14.09.2021, zilnic (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică), la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor:  [email protected] Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 09.00 - 16.00 la sediul Inspectoratului de Poliţie Județean - Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0259/403111 sau 0259/403112, sau interior 20112.