Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Bihor informează contribuabilii că angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor.

Potrivit noilor prevederi, care se aplică începând cu veniturile aferente lunii iulie, angajaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexa la ordin; postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare; deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexa la ordin; angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării; veniturile anuale au o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul, pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor sunt următoarele: actul constitutiv - în cazul operatorilor economici;  organigrama angajatorului; fişa postului; copia cu menţiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia cu menţiunea "conform cu originalul" a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia cu menţiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia cu menţiunea "conform cu originalul" a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru cetăţenii statelor membre ale UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene; copia cu menţiunea "conform cu originalul" a contractului individual de muncă; statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor; comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creare de programe pentru calculator; balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obţinute din desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit. De precizat că Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr.468/22 iunie a.c.