Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Bihor informează  contribuabilii că termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar pentru anul 2021 diferă în funcție de tipul entității raportoare.

Astfel, data de 30 mai 2022 este data limită de raportare pentru societățile, - societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spațiului Economic European. Celelalte persoane prevăzute la art.1, alin.(1)-(3) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii situațiilor financiare anuale în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar. De precizat că, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare, depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic , iar entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare, au obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere (formular S1046) în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Instituţia bihoreană precizează faptul că se menține obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, la contribuabilii care nu au desfășurat activitate în anul de raportare 2021, dar au desfășurat activitate după înființare, în exercițiile  financiare anterioare celui de raportare. Reprezentanţii AJFP Bihor recomandă depunerea în formă electronică, în vederea eficientizării procesului de depunere  ṣi prelucrare a situaƫiilor financiare anuale. Reamintim că, potrivit prevederilor legale în vigoare, nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul legal menționat la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor se sancționează conform prevederilor art.42 din Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.