Potrivit Referatului de aprobare a actului normativ, modificările succesive aduse Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, au condus la necesitatea armonizării procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală cu noile prevederi ale Codului de procedură fiscală modificat.

Concret, documentul vizează: reglementarea modalității de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru asocierile și entitățile fără personalitate juridică; stabilirea termenului de 90 de zile ca perioadă de utilizare a certificatului de atestare fiscală pentru persoanele fizice care nu desfășoară activități economice în mod independent sau nu exercită profesii libere și a unui termen de 30 de zile pentru celelalte categorii de contribuabili; neincluderea la secțiunea A a certificatului de atestare fiscală datorită faptului că nu sunt considerate obligații fiscale restante: obligațiilor fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d), din Codul de procedură fiscală, precum și celelalte obligații fiscale, care sunt condiții de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 194 alin. (1) din același act normativ; sumelor reprezentând creanțe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii insolvenței, nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia, potrivit legii; sumelor reprezentând creanțe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare, nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca debitorii să se conformeze planului de reorganizare aprobat;  sumelor reprezentând creanțe fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de procedură fiscală, în limita diferenței de preț ce a fost aprobată la plata în rate; obligațiilor fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit art.210-211 sau art.235 din Codul de procedură fiscală. De asemenea, prevederile legale aduc modificări şi în ceea ce priveşte: completarea mențiunilor relevante pentru situația fiscală a contribuabililor din certificatul de atestare fiscală cu situația în care suma obligațiilor fiscale datorate de contribuabil/plătitor este mai mică sau egală cu sumele certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autoritățile contractante, precum și cea în care contribuabilul înregistrează obligații fiscale care constituie condiție de acordare a înlesnirilor la plată; precizarea celor trei modalități de transmitere pe cale electronică a certificatelor de atestare fiscală, respectiv prin Spațiul Privat Virtual; posibilitatea Fiscului de a îndrepta orice eroare materială din certificatul de atestare fiscală. Proiectul de ordin, dar şi celelalte documente însoțitoare pot fi consultate pe site-ul ANAF, secțiunea Transparență decizională.