Modificările legale vizează, în esență, categoriile de contribuabili/plătitori obligate să transmită fișierul standard de control fiscal, precum și categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fișierului standard de control fiscal.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 5 la OPANAF nr. 1783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere. OPANAF nr. 1783/2021 reglementează următoarele aspecte: definirea Fișierului Standard de Control Fiscal (SAF-T), care reprezintă un standard internațional conceput de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică vizând schimbul electronic de date contabile între contribuabil și agențiile naționale de administrare fiscală; modalitatea de transmitere a Declarației informative D406; stabilirea, în funcție de categoria de contribuabili, a termenelor de depunere a primei declarații informative D406; stabilirea unor perioade de grație de care pot beneficia contribuabilii/plătitorii. Potrivit proiectului publicat pe site-ul ANAF, au obligaţia depunerii D406 următoarele categorii de contribuabili: regiile autonome; institutele naționale de cercetare-dezvoltare; societățile pe acțiuni (SA); societățile în comandită pe acțiuni (SCA); societățile în comandită simplă (SCS); societățile în nume colectiv (SNC); societățile cu răspundere limitată (SRL); societățile/companiile naționale; organizațiile cooperatiste meșteșugărești (OC1); organizațiile cooperatiste de consum (OC2); organizațiile cooperatiste de credit (OC3); unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate; persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România; persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România; asociațiile cu scop patrimonial; asociațiile/persoanele fără scop patrimonial; organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil; societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directă, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe); alte persoane juridice care nu se regăsesc menționate în mod expres în categorii de contribuabili care nu au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal. În schimb, nu ai obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T) următoarele categorii de contribuabili: persoanele fizice autorizate (PFA); întreprinderile individuale (II); întreprinderile familiale (IF); persoanele fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL); asociațiile familiale (ASF); societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR) și cabinetele individuale de avocat; societățile profesionale notariale și birourile individuale notariale; cabinetele medicale individuale (CMI); societățile profesionale practicieni în insolvență (SPI);  întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL); instituțiile publice (PUB); persoanele juridice care utilizează informații clasificate sau dețin documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate potrivit legii, sau derulează contracte clasificate care impun măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului, în situația în care prin depunerea D406 (SAF-T) ar furniza astfel de informații.