Dacă nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze normal în scopuri de TVA (conform 316 din Codul fiscal), câteva categorii de persoane au obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii.

Este vorba despre: persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitara - 10.000 euro. Echivalentul în lei al plafonului pentru achiziţii intracomunitare de bunuri de 10.000 euro se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare când cifra sutelor este egală sau mai mare decât 5 şi prin reducere când cifra sutelor este mai mică de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei; persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care se aplică regula generală de stabilire a locului prestării, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei (servicii intracomunitare), înainte de prestarea serviciului; persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabila stabilită în alt stat membru, servicii pentru care se aplică regula generală de stabilire a locului prestării pentru care este obligată la plata taxei în România - servicii intracomunitare. Atenţie! În cazul achiziţiei intracomunitare de servicii nu se aplică plafonul de 10.000 euro. În situaţia în care o persoană se înregistrează în scopuri de TVA pentru achiziţii de servicii intracomunitare sau prestări de servicii intracomunitare aceasta poate aplica regulile referitoare la plafonul pentru achiziţii intracomunitare de bunuri şi după înregistrare, până la depăşirea respectivului plafon (34.000 lei). În acest scop nu va comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizorilor săi din alte state membre.

             ***