Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie.

Persoanele fizice care, în anul 2016, au realizat venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi/sau în cadrul unei societăţi civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale au obligaţia depunerii Formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, până în data de 25 mai 2017. În categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, intră: veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii; venituri din profesii liberale; venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în situaţia în care contribuabilii nu au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit venitului net anual din activităţi independente. Nu au obligaţia depunerii declaraţiei: persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final;  persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţia de venit estimat în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe baza normelor de venit şi care în cursul anului fiscal de raportare îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net anual determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate. În cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfăşurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea şi/sau transformarea formei de exercitare a activităţii şi se înscrie în declaraţie. Declaraţia se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse şi categorii de venit şi solicită direcţionarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult vor completa în mod corespunzător formularul “Anexa nr. ... la Declaraţia privind veniturile realizate din România”.