Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță calendarul pentru lunile aprilie - mai 2021 cu datele importante pentru plata subvențiilor agricole.

Astfel, în cursul lunii aprilie 2021, se depun Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 ianuarie - 31 martie 2021 (trimestrul I al anului 2021). Întrucât termenul limită cade într-o zi nelucrătoare (30 aprilie), termenul se decalează până în prima zi lucratoare, respectiv 4 mai 2021. Potrivit prevederilor legale, cererile se depun la Centrele judeţene ale Agenției  de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul/reprezentantul legal  şi sunt însoţite de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. Reamintim că ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre  rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21 euro/1000  litri) pentru motorina utilizată la  efectuarea lucrărilor mecanizate în  agricultură a cărei valoare unitară este de 1,5258 lei/litru. De asemenea, în perioada 1 - 28 aprilie, inclusiv, se depun cererile de plată trimestriale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor aferente trimestrului I al anului 2021. Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către prestatorii serviciilor se poate depune lunar/trimestrial, conform opţiunii  menţionate în cererea iniţială, la CJAPIA în termen de 20 de zile lucrătoare următoare încheierii  lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoţită de documentele aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile.

În ceea ce priveşte calendarul APIA pentru luna mai, un prim termen este 4 mai  - pentru depunerea cererii de rambursare pentru motorina utilizată în agricultura aferentă trimestrului I 2021. Termenul de 17 mai 2021, inclusiv, se aplică pentru cererile de plată aferente sesiunii 1/2017, anul 5 de angajament, sesiunii 2/2019, anul 3 de angajament și sesiunii 3/2020, anul 2 de angajament pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de  silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15, SubMăsura 15.1, informații relevante regăsindu-se pe site-ul APIA. Aceaşi dată (17 mai) reprezintă termenul pentru cererile de plată aferente anului 2021 pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”  aferentă Măsurii 8, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Cererile de plată sunt depuse de beneficiarii care au solicitat sprijin în cadrul  sesiunilor 1/2016, 2/2017, 3/2018, 4/2019 sau/și 5/2020. Cererile de plată pot fi depuse la APIA și după data de 17 mai, respectiv până la data de 11 iunie 2021 (inclusiv), cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut  dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă în termenul stabilit. Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi  depuse, fără aplicarea de penalități, până la data de 31 mai 2021 (inclusiv). Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse și după data 31 mai, dar nu mai târziu de 11 iunie 2021, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor aferente anului de angajament pentru utilizarea efectivă a suprafeței în cauză peste termenul de 31 mai 2021. De precizat că, în funcţie de tipul plăţii solicitate, dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele doveditoare  privind efectuarea lucrărilor de înființare, împrejmuire și întreținere, specificate în capitolul V din Formularul - tip de cerere de plată pentru anul 2021. APIA mai precizează că, pe perioada stării de alertă, depunerea cererii de plată se poate realiza la Centrele APIA,  fără prezența fizică a beneficiarilor, prin mijloace electronice de comunicație.