Dosarul pentru constituirea PFA-ului se poate depune la ghișeul Oficiului Registrului Comerțului (ORC) în raza căruia persoana fizică autorizată își stabilește sediul profesional, online, prin corespondență, ori la biroul de asistență și reprezentare din cadrul primăriilor.

Înregistrarea și autorizarea persoanelor fizice cu scopul desfășurării activităților economice se face în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 44/2008.

Dosarul pentru constituirea PFA-ului trebuie să conțină următoarele acte: cererea de înregistrare, în original; anexa 1 privind înregistrarea fiscală; declarația-tip pe propria răspundere care să ateste că nu se desfășoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste că se îndeplinesc condiţiile de funcţionare din punct de vedere al legislaţiei din domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protecţia mediului şi protecţia muncii (model 2); cartea de identitate sau pașaportul titularului (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul); declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original); documentul care atestă dreptul de a folosi sediul profesional și destinația specială a spațiului (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul); specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate, în original; acesta se depune la oficiul registrului comerțului odată cu cererea de înregistrare.

Pe lângă aceste documente care trebuie depuse obligatoriu mai există o serie de acte care trebuie depuse doar dacă este cazul, precum: avizul asociației de locatari privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință (în original, completat pe formular-tip); formularul prin care se declară că desfășurarea activității se face de către soț/soție;  documentele care atestă pregătirea sau experiența profesională, în cazul acelor activități unde legislația în vigoare prevede așa ceva (fotocopii certificate olograf); aceste documente pot fi: diploma; certificatul sau adeverința prin care se dovedește absolvirea unei instituții de învățământ; certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională; certificatul de competență profesională; atestat de recunoaștere și/sau echivalare pentru persoanele care au dobândit calificarea în străinătate; orice alte dovezi care să ateste experiența profesională. Actele se pot depune online, prin corespondență sau la ghișeul Oficiului Registrului Comerțului în raza căruia persoana fizică autorizată își stabilește sediul profesional. De asemenea, legea mai prevede și că primăriile își pot constitui un birou de asistență și reprezentare care să îi ajute pe cei care doresc să își înființeze un PFA, iar astfel dosarul poate fi depus și acolo. Dacă documentele depuse sunt incomplete, se va dispune acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestuia. Termenul este comunicat fie pe loc, în cazul în care solicitantul este prezent, fie se postează pe site-ul ONRC. Tot pe site se vor publica și documentele care urmează să fie depuse până la încheierea celor 15 zile. După depunerea dosarului complet, ORC va elibera certificatul de înregistrare, care conține codul unic de înregistrare, certificatul constatator și alte acte prevăzute de lege. Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de trei zile lucrătoare începând de la data înregistrării cererii sau, dacă este cazul, de la data completării dosarului cu documentele solicitate.