Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat recent un nou Ghid privind întocmirea şi utilizarea principalelor documente financiar - contabile, precum şi contravenţiile şi sancţiunile prevăzute de Legea contabilităţii.

Potrivit noilor prevederi, constituie contravenţie următoarele fapte: deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei; nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii, cu privire la: aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie şi se sancţioneaza cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei; utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei; întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei; efectuarea inventarierii şi se sancţioneaza cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei. De asemenea, constituie contravenţie întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale MFP a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile şi se sancţionează astfel: cele referitoare la întocmire şi semnare - cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal - cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare. Totodată: prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei; nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaratiei prin care administratorul, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii respective îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, respectiv a prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiei prin care administratorul societăţii-mamă îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei; nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei; nedepunerea, potrivit Legii contabilităţii, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. O ultimă precizare: constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilit prin Ordinul MFP nr. 840/2017 privind stabilirea personalului imputernicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991.