Potrivit oficialilor, pentru eficientizarea modului de aplicare a schemei de ajutor de stat, precum şi pentru asigurarea resurselor financiare necesare în anul 2017, este necesară modificarea şi completarea corespunzătoare a prevederilor H.G. nr.1174/2014.

Proiectul de act normativ modifică prevederile art.8 si art.9 din HG nr.1174/2014 în sensul stabilirii de termene concrete pentru derularea fiecărei etape de implementare a schemei de ajutor de stat şi completează prevederile art.10 cu un nou alineat care vizează suma alocată pentru plata ajutorului de stat in anul 2017. Iată principalele noutati aduse de noul proiectul legislativ: în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017, suma alocată pentru plata ajutorului de stat în acest an este de 349.425,00 mii lei, fiind asigurată de la bugetul de stat; plata ajutorului de stat se va solicita pe baza unor cereri de plată adresate Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), prin Centrele judeţene/locale, după caz, de către beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare; beneficiarii vor depune cererile de plată lunar, în termen de 15 zile ale lunii următoare lunii pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate în luna respectivă, precum şi de copii ale documentelor fiscale de vânzare a motorinei emise de vânzători pe numele beneficiarilor. De asemenea, se mai precizează în Proiect, responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor ataşate cererii de plată a ajutorului de stat aparţine beneficiarilor prezentei scheme şi/sau autorităţii care a emis şi/sau a atestat aceste documente, după caz.

Centrele judeţene APIA vor analiza solicitările beneficiarilor şi documentele justificative anexate, în limita cantităţilor totale anuale stabilite prin acordul prealabil pentru finanţare, vor determina şi aproba cantităţile de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat, precum şi valoarea acestuia, urmând să întocmească situaţiile centralizatoare pe care le vor transmita APIA în termen de 15 zile de la data încheierii termenului prevăzut de lege la art. 8 alin.(2). APIA urmează să întocmească şi transmite către MADR situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele exprimate în lei, fără subdiviziuni, aferente cantităţilor de motorină determinate şi aprobate la plată, în termen de 5 zile, urmând ca MADR să întocmească cererea de deschidere de credite bugetare şi să o transmită spre aprobare Ministerului Finanţelor Publice. Din momentul aprobării, Centrele judetene vor putea vira sumele cuvenite în conturile beneficiarilor.

Totodată, se mai prevede în Proiect, pentru a se asigura temeiul legal pentru plata ajutorului de stat aferent cantităţilor de motorină consumate în perioada octombrie - decembrie 2016, respectiv ianuarie - martie 2017, se introduce o normă de excepţie la art. 8 din H.G.nr.1174/2014, respectiv o normă tranzitorie în sensul în care procedurile de aplicare a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, aflate în derulare la data intrării în vigoare a noilor prevederi legale, se finalizează conform dispoziţiilor în vigoare la data iniţierii acestora. De precizat, în încheiere, că Proiectul de hotărâre este postat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.