Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică schema de ajutor de minimis pentru apicultorii afectați de fenomenele meteo din acest an, sprijinul fiind plătit pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2019 asupra sectorului apicol.

Ajutorul de minimis pentru apicultură se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producţiei primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2019 asupra sectorului apicol”, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie. Schema de ajutor de minimis nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare: ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate ori introduse pe piaţă; ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; ajutoarelor condiţionate de utilizarea cu precădere a produselor naţionale faţă de produsele importate. Prevederile schemei se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice respectiv: apicultorilor, persoane fizice; apicultorilor, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; apicultorilor, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis, întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să aibă familiile de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2019, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor OMADR nr.251/2017; să aibă familiile de albine înregistrate, respectiv autorizate la DSVSA judeţeană. Sprijinul financiar în cuantum de 20 lei/familia de albine se va acorda apicultorilor pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie. Valoarea totală a ajutorului de minimis pentru creșterea albinelor nu poate depăşi suma de 20.000 euro/beneficiar pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente. În ceea ce priveşte documentele necesare, crescătorii de albine care îndeplinesc criteriile de eligibilitate întocmesc cereri şi le depun la Direcţiile pentru agricultură judeţene, însoţite de: copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică; dovadă cont activ bancă/trezorerie;  copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către DSVSA judeţeană, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea stupina. În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie mai multe stupine care sunt situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, acesta poate depune cereri de sprijin financiar la fiecare dintre Direcţiile pentru agricultură judeţene în cauză. Pentru ajutorul de minimis în apicultură, termenul final de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare este 31 august 2019.