În anul 2022, sumele reprezentând ajutoare de minimis se acordă pentru plantații cu struguri de masă și se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, în anul 2022.

Ajutorul de minimis pentru plantațiile de viță-de-vie pentru producția de struguri de masă reglementată de proiectul de hotărâre de Guvern lansat de MADR se achită în acest an pentru susținerea producției de struguri de masă Vitis vinifera ssp. Vinifera și nu se aplică soiurilor cu destinație mixtă. Suprafața minimă cu care se poate accesa subvenția de la stat este de 1.000 mp, iar cea maximă pentru care se poate obține plata este de 10 hectare. Schema de ajutor se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de struguri de masă. Prevederile schemei se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, pentru producția de struguri de masă, respectiv: producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 valabil până la 31 decembrie 2022; producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; producătorilor agricoli persoane juridice. Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG; să utilizeze o suprafață cultivată cu struguri de masă, de minimum 1.000 mp și maximum 10 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program susținere struguri de masă, anul …, beneficiar numărul …Direcția Agricolă Județeană …”; să obțină o producție de minimum 6.000 kg struguri de masă/ha de pe suprafața eligibilă; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cu plantațiile de struguri de masă, în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă; să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat începând cu data înființării culturii și avizat de Oficiul Fitosanitar Județean; să facă dovada producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare. Potrivit prevederilor legale, valorificarea producției de struguri de masă se va face în perioada 15 august - 21 noiembrie inclusiv, a anului de cerere, dovada obținerii producției de struguri de masă fiind bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare. Plata pe fermă la ajutorul de minimis pentru producția de struguri de masă se va calcula în funcție de suprafața eligibilă. Concret, valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 1.200 euro/ha (5.937 lei n.r) și se plătește în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de BCE la data de 30 septembrie 2021, valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice neputând depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Înscrierea în programul de sprijin pentru producția de struguri de masă se face în baza unei cereri însoțită de documentele obligatorii, potrivit legii, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii, până cel târziu la data de 30 iunie inclusiv, a anului de cerere. Și un ultim aspect: cererea poate fi transmise la DAJ și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.