Pentru obţinerea sprijinului financiar nerambursabil de maximum 70.000 de euro, trebuie îndeplinite toate condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului.

Pentru a primi finanţare, este obligatoriu ca solicitantul să fie tânăr fermier, adică persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv la momentul depunerii cererii de finanţare, care deţine competenţele şi calificările profesionale adecvate şi care se stabileşte pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef al respectivei exploataţii. Pentru obţinerea sprijinului financiar nerambursabil, trebuie îndeplinite toate condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului. Sprijinul pentru tineri fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară, în două tranşe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a planului de afaceri. În cazul în care prin Planul de Afaceri sunt prevăzute operaţiuni de condiţionare-procesare/agricultură ecologică, sprijinul public nerambursabil se poate majora cu încă 20.000 de euro şi poate atinge valoarea maximă de 70.000 sau 60.000 de euro, conform condiţiilor prevăzute în Ghidul Solicitantului. Documentele necesare la depunerea Cererii de finanţare sunt următoarele: Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei; Documente de proprietate/folosinţă pentru exploataţia agricolă: documente solicitate pentru terenul agricol (document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului; tabel centralizator emis de Primărie; contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanţare; contract de comodat/de închiriere/documentul potrivit căruia suprafaţa de teren a fost dată temporar în administrare/ folosinţă; document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectaţiune; acte de proprietate pentru terenul ce constituie vatra stupinei. Documentele solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine sunt: extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA, actualizat cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea depunerii Cererii de finanţare; adeverinţă de la medicul veterinar, actualizată cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea depunerii Cererii de finanţare; copia adeverinţei emise de ANZ din care să rezulte codul de identificare a stupinei şi stupilor, plus numărul familiilor de albine, actualizată cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare; formularul de mişcare ANSVSA/ DSVSA; paşaportul emis de ANZ pentru ecvidee (cabaline), cu rasă şi origine; pentru exploataţiile vegetale - copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie; pentru exploataţiile mixte şi zootehnice - copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie actualizat, care să confirme dreptul de folosinţă al terenului. Mai sunt necesare: copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant şi deţinătorul platformei; copiile situaţiilor financiare înregistrate la Administraţia Financiară; copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect; Certificatul de înregistrare eliberat de ORC; Hotărârea AGA, prin care se desemnează ca tânărul fermier să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR şi că exercită un control efectiv pe termen lung; dovada că solicitantul deţine competenţe şi aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect; autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor certificate şi a materialului săditor; Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal; copiile documentelor emise de autorităţile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este cazul; documente solicitate pentru membru al unui grup de producători recunoscut, al unei cooperative sau al unei organizaţii de producători; alte documente justificative (după caz). Cererea de finanţare se depune online, împreună cu documentele obligatorii menţionate în Ghidul solicitantului şi cu Planul de afaceri al cărui model cadru se regăseşte, de asemenea, pe pagina de internet www.afir.info.