Potrivit prevederilor legale publicate pe site-ul MADR, activitatea urmează să fie finanţată integral din venituri proprii.

Potrivit unei hotărâri de Guvern, postată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii, terenurile agricole, situate în extravilan, aflate în domeniul public sau privat al statului și în administrarea sa vor fi cadastrate gratuit, din fonduri ce vor fi transferate de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Potrivit reprezentanţilor Ministerului Agriculturii, pentru terenurile de la ADS sunt achitate cele mai mici arende, redevențe și chirii, statul român angajându-se să cadastreze urgent terenurile. Necesitatea implementării Programului naţional de cadastru şi carte funciară într-un termen scurt, şi a promovării măsurilor legislative adecvate s-a impus printr-o serie de angajamente internaţionale prin care a fost instituită în sarcina statului român obligativitatea înregistrării urgente a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în principal a terenurilor agricole, cu impact în dezvoltarea economică a României. De precizat că România beneficiază în perioada 2015-2020 de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană pentru implementarea politicilor agricole comune, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării, accelerarea înregistrării sistematice a imobilelor în cartea funciară sprijinind aceste măsuri, dată fiind obligativitatea identificării terenurilor care fac obiectul subvenţiilor plătite de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Noile prevederi legale mai arată că, în conformitate cu prevederile Legii 268/2001 privind înființarea Agenției Domeniilor Statului (ADS), această entitate este organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea MADR. ADS are următoarele atribuţii: exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului; gestionarea şi exploatarea eficientă a patrimoniului de stat, al cărui proprietar mandatat este; administrarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public şi privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic; concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic; concesionarea, arendarea sau închirierea bunurilor aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului. De asemenea, ADS mai are atribuţia cumpărării sau schimbului de terenuri cu destinaţie agricolă, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole optime, dar şi comasarea terenurilor cu destinaţie agricolă, în numele statului, din domeniul public sau privat al statului, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole de tip ferme familiale. Prin promovarea prezentului proiect de Hotărâre a Guvernului se creează posibilitatea utilizării de către Agenția Domeniilor Statului a resurselor financiare disponibile în cadrul Programului național de cadastru si carte funciară, resurse financiare ce sunt puse la dispoziția instituțiilor centrale administratori ai bunurilor din domeniul public/privat al statului ce fac obiectul înregistrării sistematice a imobilelor de pe teritoriul României - se mai precizează în documentul menţionat.