Potrivit reprezentanţilor Ministerului de Finanţe, demersul are la bază o serie de consultări avute cu mediul de afaceri.

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat în consultare publică un proiect de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr.82/1991. Printre măsurile propuse spre adoptare se numără revizuirea sferei de aplicare a nedeductibilității cheltuielilor înregistrate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit ca urmare a unor tranzacții efectuate cu o persoană situată într-un stat care este inclus în Lista jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. Măsura este corelată cu modul de implementare a măsurilor defensive de către celelalte state membre ale UE. Alte prevederi vizează: clarificarea modului de determinare a ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală, în cazul entităților care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor atât pe teritoriul României, cât și în străinătate. Prin modificare se clarifică modul de stabilire a indicatorului cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții care cuprinde numai veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, precum și a indicatorului cifra de afaceri totală, care cuprinde atât veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, cât și în afara României; clarificarea și reglementarea explicită a regimului fiscal aplicabil valorii nominale a tichetelor cadou primite de persoanele fizice care obțin venituri de natură salarială. În acest sens se precizează tratamentul fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate persoanelor fizice de către angajatori/plătitori, în afara evenimentelor menționate explicit de Codul fiscal; clarificarea tratamentului fiscal aplicabil avantajelor de natură salarială neimpozabile și care nu se cuprind în baza de calcul al contribuțiilor sociale în cazul celor primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget. Această măsură vizează neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul al contribuțiilor sociale a contravalorii serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihnă, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora acordate de angajator, în măsura în care valoarea totală, într-un an fiscal, nu depășește nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate; se propune pentru anul 2021 ca termenul de depunere a declarației anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale să fie până la data de 15 martie 2021, inclusiv. În cadrul aceluiași termen, se propune pentru asociatul desemnat obligația transmiterii către fiecare membru asociat a informațiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii sau corespunzător cotei de participare, conform contractului de asociere, după caz; reglementarea cadrului de aplicare a sistemului TVA la încasare în noile condiții prevăzute de Legea nr. 296/2020, respectiv prin raportare la noul plafon de 4.500.000 lei și cu posibilitatea exercitării opțiunii pentru aplicarea sistemului oricând în cursul anului, prin modificarea corespunzătoare a articolelor Codului fiscal care fac trimitere la vechiul plafon. Măsura elimină neclaritățile prevederilor legale pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Proiectul poate fi consultat pe site-ul MF, la rubrica Transparență decizională.