Fermierii care solicită în acest an subvenții agricole de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură trebuie să pună la dispoziţia instituţiei o serie de documente.

Astfel, sunt necesare: copie CI/BI/pașaport; dovadă cont bancar activ; pentru persoanele juridice - actele care atestă forma de organizare, înregistrarea fiscală și numirea/desemnarea unui administrator; documentele specifice, diferențiate pe tipul de sprijin; documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic (ZIE), precum și a animalelor declarate. În cazul solicitării sprijinului aferent submăsurilor 11.1, 11.2 agricultură ecologică, fermierul trebuie să prezinte, în termen, următoarele documente: copie fișă de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică conform Anexei 1 din Ordinul MADR 1253/2013, cu modificările și completările ulterioare, vizată de către Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) și valabilă pentru anul în curs (care se depune la APIA până la data de 1 noiembrie 2021 inclusiv). Conform art.2 alin.16 din Ordinul MADR  1253/2013, în fiecare an, până la data de 15 iunie (inclusiv), operatorii au obligația de a-și înregistra activitatea în sistemul de agricultură ecologică; copia documentului justificativ (certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei) și anexa la certificat conformă Anexei 6 din Ordinul MADR 895/2016, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la APIA până la data de 1 noiembrie 2021 inclusiv. Documentul justificativ și anexa trebuie emise în fiecare an de cerere. Potrivit legii, lipsa documentului, depunerea lui după termen conduce la respingerea suprafețelor de la plata M11 și aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare. Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor aparține fermierului și/sau autorității care a emis/atestat aceste documente, după caz. În situaţia în care nu sunt respectate toate condițiile și obligațiile care îți revin, se aplică sancțiuni, respectiv chiar excluderea de la plată.

Potrivit prevederilor legislației europene și naționale, orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să rspecte normele privind eco-condiționalitatea pe tot parcursul anului calendaristic și pe toate parcelele agricole din caddrul exploatației, indiferent de mărimea lor. Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se aplică cu prioritate cerințele specifice acestor măsuri, iar normele privind eco-condiționalitatea trebuie corelate cu angajamentele asumate în cadrul acestor măsuri. De precizat că nerespectarea de către fermieri a normelor de eco-condiționalitate conduce la reducerea plăților sau excluderea de la întreaga sumă a plăților care au fost acordate sau urmează a fi acordate beneficiarului în legătură cu cererile de sprijin, din una sau mai multe scheme de sprijin și se poate aplica pentru unul sau mai mulți ani calendaristici, după caz, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a circumstanțelor excepționale. APIA reaminteşte că Cerererea unică se depune în acest an în perioada 1 martie -15 mai.