De la 1 aprilie se fac aplicabile prevederile HG 422/2022 privind modificarea și completarea H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.

În vederea asigurării continuității asistenței medicale, a accesului asiguraților la servicii medicale, pentru furnizorii care, la 31 martie, se află ȋn relaṭie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, contractele se prelungesc, cu acordul părților, prin acte adiționale până la 31 decembrie 2022. Furnizorii trebuie să îndeplinească toate condițiile privind relațiile contractuale (documente, condiții de eligibilitate etc.)

Pentru furnizorii noi se fac aplicabile prevederile art. 196 din HG nr.  969/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare, ȋn acest sens urmând a fi ȋncheiate contracte.

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistență medicală se desfășoară în luna aprilie 2022, data limită de finalizare a acestuia fiind 30 aprilie 2022.

„CAS Bihor invită reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, interesați, să depună cererile de intrare în relaţie contractuală cu CAS Bihor pentru anul 2022, însoțite de documentele necesare. Termen limită de depunere a dosarelor este 11 aprilie 2022”, se afirmă într-un omunicat al CAS Bihor semnat de directorul general Dorel Dulău.

Documentele necesare încheierii contractelor pentru fiecare formă de asistenţă medicală se regăsesc pe pagina web a CAS Bihor secțiunea Furnizori de servicii medicale - Contractare aprilie 2022.

Documentele se transmit în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

„Pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de contractare rugăm furnizorii să respecte termenele de depunere a documentelor”, se mai afirmă în comunicat.

Informaţii suplimentare, se pot obţine de la structurile specializate pe domenii de asistenţă medicală din cadrul CAS Bihor.