Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Bihor informează contribuabilii plătitori de venituri în relaţia acestora cu beneficiarii de venit nerezidenţi modificările aduse de Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3695/2016, referitor la declaraţia D207 “Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți “.

Declarația se completează şi se depune de către plătitorul de venit prevăzut la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care are obligația calculării, reținerii şi plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Declarația se completează pentru următoarele categorii de venituri potrivit art.223 din Codul fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, realizate de beneficiari de venit nerezidenți: venituri din dividende, dobânzi, redevențe, comisioane; venituri din activități sportive și de divertisment; venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române; venituri din servicii prestate de persoane nerezidente; venituri obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România; venituri obținute la jocuri de noroc practicate în România de persoane nerezidente; venituri din lichidarea unei persoane juridice române, realizate de persoane nerezidente; venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident.

Formularul 207 se completează şi se depune anual: până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat; ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează şi depune o declarație rectificativă, în condițiile art.105 și art.170 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop. Declarația se depune la unitatea fuscală centrală la care plătitorii de venituri, respectiv desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal sunt înregistrați în evidența fiscală. În cazul plătitorilor de venit nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declaraţia se depune la Fiscul pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

AJFP Biohor precizează că declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, cu respectarea structurii de date (fişier XML). Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format electronic (format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat, potrivit legii. Formatul hârtie se listează prin funcţiile aplicaţiei informatice de asistenţă la completarea declaraţiei şi cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tipuri de venituri, cuprinse în secţiunea IV "Date informative privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți", din formular. Formatul hârtie se listează în două exemplare din care originalul se depune la Fisc, în format hârtie, semnat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul XML ataşat, iar copia se păstrează de către plătitorul de venituri. De precizat că, potrivit legii, declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Pentru informaţii suplimentare, contribuabilii se pot adresa AJFP Bihor, Oradea str. D.Cantemir, nr. 2b, camera 303.