Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în spații protejate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de criterii de eligibilitate.

Potrivit proiectului de hotărâre de Guvern, schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate: ardei gras și/sau ardei lung; castraveți; tomate; varză albă și /sau roșie; vinete. Beneficiarii sunt:

producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și  completările ulterioare, valabil pana la 31 decembrie 2021; persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit  prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților  economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016; producătorilor agricoli persoane juridice.

Criteriile de eligibilitate sunt următoarele: sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA; să depună cerere de înscriere în program, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1; să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile prevăzute; să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ_teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021; să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;  să facă dovada valorificarii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de  forma de organizare. Producțiile minime sunt următoarele: a) în sere: 2900 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung; 5000 kg/1000 mp pentru castraveți; 8500 kg/1000 mp pentru tomate; 4600 kg/1000 mp pentru varza albă și/sau roșie. 3000 kg/1000 mp pentru vinete;

b) în solarii: 1600 kg/1000 mp pentru ardei gras și /sau lung; 3000 kg/1000 mp pentru castraveți; 3200 kg/1000 mp pentru tomate; 2200 kg /1000 mp pentru varza albă și/sau roșie; 2000 kg/1000 mp pentru vinete. Dovada valorificării producției de legume obținute în spații protejate o constituie bonul fiscal/factura/fila din carnetul de comercializare. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/cultură/1000 mp/beneficiar este  de 2.000 euro și se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei, stabilit de către Banca Centrală  Europeană la data de 30 septembrie 2020, pentru schema de ajutor de minimis. Cererea de înscriere în program se depune la APIA însoţită de următoarele documente: copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusa prin reprezentant legal/imputernicit; copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021; împuternicire, respectiv procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional  al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea; dovadă cont activ bancă/trezorerie; adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atesta suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.