De această măsură de sprijin, adresată atât exploataţiilor mari, cât şi celor de dimensiuni mai mici, pot beneficia fermierii din sectorul vegetal, dar şi cei din sectorul zootehnic.

În sectorul vegetal, Programul de finanţare pentru achiziţia de utilaje agricole şi echipamente agricole prevede un sprijin de 80.000.000 euro, din care: în sectorul zootehnic - 30.000.000 euro; legume şi cartofi - 20.000.000 euro; pomicol/hamei/struguri de masă - 25.000.000 euro. Sunt eligibili fermierii, cu excepţia persoanelor şi a formelor asociative cu rol economic. Scopul măsurii este modernizarea fermelor, modernizarea si restructurarea exploataţiilor mici/mijlocii, în special fermele de familie, prin investiţii pentru îmbunătăţirea productivităţii, dar şi creşterea investiţiilor în agricultura de precizie, digitalizare, ca instrumente esenţiale pentru sustenabilitatea sectorului agricol şi pentru creşterea competitivităţii. Condiţiile de eligibilitate sunt următoarele: investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4105 € SO - hamei, 4000 € SO - struguri  de masă,  8000  SO € - pomicultură şi 12.00 € SO - culturi de câmp, legume, cartofi şi zootehnie; viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată în baza documentaţiei tehnico-economice; solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanţării investiţiei; investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului; solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depăşeşte de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; în cazul în care proiectul prevede investiţii în irigaţii - se aplică condiţiile specifice din Regulament. Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum: 65% din costurile eligibile per proiect conform art. 73 alin 4). – în cazul exploataţiilor de până la 250.000 SO vegetal şi, respectiv 500.000 - SO zootehnic; 50% - pentru exploataţiile între 250.000 SO şi 500.000 SO -exploataţiile vegetale şi între 500.000 - 1 mil SO - exploataţtiile zootehnice;    30% pentru exploataţiile mari (peste 500.000 SO exploataţiile vegetal şi peste 1 mil SO - exploatatiile zootehnice);  80 % din costurile eligibile -pentru investiţii în irigaţii în cadrul fermei efectuate în temeiul alineatului (4) al art. 74 din Reg PNS. Potrivit prevederilor legale, valoarea maximă a sprijinului public/proiect este de 250.000 euro. Vor fi sprijinite investiţiile corporale legate de: achiziţia de utilaje agricole performante; instalaţii şi/sau echipamente pentru irigaţii la nivel de fermă; instalaţii şi/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea îngrăşămintelor sau a produselor de protecţie a plantelor; investiţii legate de utilizarea soluţiilor digitale. De precizat şi faptul că vor fi sprijinite investiţiile necorporale legate de achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci etc.