Persoanele care sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare în 2019 sunt persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA cu sediul activităţii în Romania care, în anul precedent, nu au aplicat sistemul TVA la încasare şi a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

Aceste persoane aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, până la sfârşitul anului calendaristic în care au optat pentru aplicarea sistemului, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii (data de 25 ianuarie inclusiv) să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs. Atenţie! Se consideră că persoana impozabila a optat în mod tacit pentru continuarea aplicării sistemului TVA la încasare, neavând obligaţia să depună notificarea, dacă în anul precedent a aplicat sistemul TVA la încasare şi cifra sa de afaceri nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei. De asemenea, mai sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare în 2019, persoanele impozabile, care au sediul activităţii economice în România care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului şi optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Aceste persoane aplică sistemul TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA şi trebuie să depună la unităţile fiscale competente Formularul 097 - Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare din care să rezulte că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare din momentul înregistrării sale în scopuri de TVA. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este anuală şi este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite de TVA, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se considera ca fiind în străinătate, conform art. 275 şi 278, realizate în cursul anului calendaristic. La determinarea cifrei de afaceri de 2.250.000 lei care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă corespunzătoare operaţiunilor: taxabile; scutite de TVA cu/fără drept de deducere; operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate; rândurile de regularizări aferente. Nu sunt luate în calcul: sumele înscrise în rândurile din decont aferente unor câmpuri de date informative cum sunt facturile emise după inspecţia fiscală, informaţii privind TVA neexigibilă sau TVA nedeductibilă; livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA şi care se înregistrează în scopuri de TVA; persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA este anulată din oficiu de către Fisc şi ulterior sunt înregistrate. Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare se face în cazul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi cifra de afaceri depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Aceste persoane aplică sistemul până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit şi trebuie să depună la unităţile fiscale competente Formularul 097, din care să rezulte că plafonul a fost depăşit şi încetează aplicarea sistemului TVA la încasare. Termenul de depunere a formularului este 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul. Dacă persoana impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiată din oficiu de Fisc, începând cu data înscrisă în decizia de radiere, din Registrul persoanelor mpozabile care aplica sistemul TVA la încasare.