În vederea aplicării, în mod unitar, a dispoziţiilor Legii 119/1996 cu privire la actele şi faptele de stare civilă republicată şi a prevederilor H.G. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor, aduce la cunoştinţă informaţii utile cu privire la încheierea căsătoriei cu minori.

Conform Codului Civil Român, vârsta matrimonială este de 18 ani, dar, pentru motive temeinice, se pot căsători şi minorii care au împlinit vârsta de 16 ani. Declaraţia de căsătorie se face în scris, la S.P.C.L.E.P.-ul/primăria  de la locul de domiciliu/reşedinţă al unuia dintre soţi sau la orice S.P.C.L.E.P./primărie diferită de cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii soţi, cu aprobarea primarului unităţii administrativ teritoriale unde urmează a se încheia căsătoria. Odată cu declaraţia de căsătorie se vor depune următoarele documente necesare încheierii căsătoriei: documentul cu care se face dovada identităţii în original şi copii (carte de identitate ,  carte de identitate provizorie, paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate); certificatul de naştere al fiecăruia dintre viitori soţi, în original şi fotocopie; aviz medical;

certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formulare tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul şi ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului, pentru ambii soţi; încuviinţarea părinţilor/tutorelui minorului; autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul minorul; documentul în original şi fotocopie, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul; fotocopii cărţi de identitate martori.